مدیریت مرکز مطالعات

جشنواره شهید مطهری

معرفی جشنواره

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسائی و معرفی فرآیند های آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرآیند های جدید به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد. به تمامی فعالیت های یادگیری و یاد دهی گفته می شود که اعضای هیئت علمی انجام می دهند تا موجبات افزایش کیفیت و برون داد آموزشی گردد. این فرآیندها در حیطه های گوناگون آموزشی اعم از علوم بالینی ، پایه ، آموزش در عرصه، روش های نوین ارزیابی و ... شناسائی و به دانشگاهها ابلاغ می گردد. این جشنواره در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار می شود و دانشگاه ها مکلف هستند طی فراخوان عمومی نسبت به پذیرش فرآیند های برتر اعلامی توسط اعضای هیئت علمی اقدام نمایند و آنها را در جشنواره دانشگاهی معرفی نمایند. فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای اول تا سوم جوایز ، ارزش های علمی و فرصت های مطالعاتی و ... تعلق خواهد گرفت.

 آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

 فایل راهنمای حیطه های یازدهمین جشنواره شهید مطهری