درباره مرکز

معرفی مرکز:

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی خمین با هدف اجرای دوره های آموزشی مهارت ها و تکنیک های مورد نیاز گروه های حرفه ای جامعه پزشکی راه اندازی شده است؛ دوره هایی که در کنار مدارک رسمی دانشگاهی به افراد کمک خواهد کرد که در انجام وظایف مهارتی در حرفه خود بهتر عمل کنند. این مرکز در راستای قوانین آموزشی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای فعالیت دارد. اهداف آموزش­های مرکز و ویژگی های برنامه های درسی خاص دوره ها، بیانگر دیدگاه آموزشی این مرکز بوده و حیطه وظایف علمی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی را مشخص می کند.  آموزش های مهارتی و حرفه ای آموزش هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقای معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و به فعالیت درآوردن استعدادهای نهفته برای مشاغل و حرفه های گوناگون انجام می شود تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند.

اهداف آموزش های مهارتی و حرفه ای:


1- سامان دهی آموزش­های مهارتی و حرفه­ ای نظام سلامت

2-ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی و حرفه ای

3-استفاده از ظرفیت­های موجود در کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت

4-زمینه سازی مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی های نوین

5-توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای نیازهای جامعه

 

ویژگی های مرکز مهارتی و حرفه ای:
1-تدوین شده بر اساس نیاز های شغلی
2-تدوین شده بر اساس وظایف شغلی
3-انعطاف پذیری در برابر تحولات تکنولوژیک

 

اهداف تاسیس مراکز مجری: 

  1. ارائه دوره ها بر مبنای استانداردها و ضوابط ابلاغ شده از سوی مرکز ملی
  2. افزایش کارآمدی نیروی انسانی و توانمندسازی مهارت آموزان
  3. استفاده از ظرفیت های کشور در تربیت نیروی انسانی ماهر در نظام سلامت
  4. کمک به جذب نیروی انسانی در بازار کار

وظایف مرکز:

الف) بسط و گسترش آموزش های مهارتی و حرفه ای نیاز محور و تقاضا محور

 ب) نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامه های راهبردی

 ج) سازماندهی و هدایت آموزش های مهارتی وحرفه ای با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی

 د) تأمین نیازهای حرفه ای و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته