معرفی مرکز:

دفتر حمایت از مالکیت فکری مرکزی در دانشکده علوم پزشکی خمین است که با ارائه تسهیلات مالی و معنوی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، ثبت اختراع و ایده های نوآورانه را برای اساتید دانشگاهی، دانشجویان و فرهنگیان شهر خمین مهیا می‌سازد.