راهبر مرکز

شناسه مرکز : 11171

 

مهندس اکرم نعمتی

کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

شماره تماس 08646221534 داخلی 110

 

Akram nemati

Master of Information Technology Engineering

Khomein Faculty of Medical Sciences