واحدهای مرکز مطالعات

سامانه نوید

آزمون ساز نوید نسخه اساتید

دریافت ویدیو

راهنمای PDF سامانه نوید جهت اساتید

 

 

راهنمای سامانه نوید نسخه دانشجویان

 

دریافت ویدیو

راهنمای PDF سامانه نوید جهت دانشجویان

 

نکات آزمون در سامانه نوید