واحدهای مرکز مطالعات

سامانه Adobe Connect

 

کار با ادوبی کانکت نسخه اساتید

 

دریافت ویدیو

 

راهنمای PDF استفاده از کلاس مجازی -ویژه اساتید

 

 

کار با ادوبی کانکت نسخه دانشجویان

 

دریافت ویدیو

راهنمای PDF استفاده از کلاس مجازی-ویژه دانشجویان