مدیریت آموزش

ستاد شاهد و ایثارگر

مسئول ستاد: خانم اعظم گرامی

شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر:

1 -اجرای قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های صادره برای دانشجویان شاهد و ایثارگر.

2 -برگزاری کلاسهای تقویتی جهت شـرکت در آزمونهـای دوره هـای کارشناسـی نـا پیوسـته، کارشناسی ارشد و دکتری.

3 -نظارت مستمر بر وضعیت تحصیلی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

4 -سنجش و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

5 -ارتباط و هماهنگی با سایر نهادها، دانشگاهها و مدیریت ها در جهـت فـراهم نمـودن تسـهیلات لازم در مورد میهمانی، نقل و انتقال و تغییر رشته و ... جهت دانشجویان شاهد وایثارگر.

6 -برنامه ریزی و نظارت براجرای برنامه های تقویت بنیه علمی دردانشگاه ها .

7 -برگزاری گردهمایی و اردوهای فرهنگی، علمی و تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

8-برنامه ریزی در راستای ارتقای سطح علمی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

9-اجرای طرح استادمشاور جهت مشاوره تحصیلی به دانشجویان شاهد و ایثارگر.

10-انجام پروژه های آموزشی ، پژوهشی ، آمار و اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر