معرفی واحد

 

1-داوری و تعیین فرآیندهای برتر جشنواره مطهری
2-برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری
3-معرفی فرآیندهای برتر به جشنواره کشوری
4-تقدیر از برگزیدگان کشوری و دانشگاهی و استاد نمونه 
5-برگزاری هفته آموزش
6-شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری