مدیریت آموزش

شورای آموزشی و اعضاء

شرح وظایف شورای آموزشی:
 
-       برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
-       تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
-       اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
-       بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
-       بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه.
 

اعضاء شورای آموزشی:

 1. دکتر سعید امینی : سرپرست معاونت آموزشی
 2. حمید مومنی: مدیر آموزش
 3. دکتر مریم چگنی : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 4. اشرف صالحی: مدیر گروه پرستاری و فوریتهای پزشکی
 5. دکتر رضا عزیزی : مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و بهداشت
 6. امین صدیق:مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری
 7. بهنام عابدی : سرپرست مدیریت دانشجویی و فرهنگی
 8. دکتر جعفر کرمی: مسئول فناوری و تحقیقات
 9. اعظم کرامی: مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر و مسئول اساتید مشاور
 10. اعظم سلیمانی: کارشناس امور هیأت علمی
 11. مرضیه شاهپری : کارشناس آموزش