مدیریت آموزش

شورای آموزشی و اعضاء

شرح وظایف شورای آموزشی:
 
-       برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
-       تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
-       اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
-       بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
-       بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
-       بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه.
 

اعضاء شورای آموزشی:

  1. دکتر مجتبی دیده دار : سرپرست معاونت آموزشی
  2. حمید مومنی: مدیر آموزش
  3. دکتر محمد شفیعی : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  4. اشرف صالحی: مدیر گروه بالینی
  5. کاظم غفاری : مدیر گروه علوم پایه
  6. بهنام عابدی : سرپرست مدیریت دانشجویی و فرهنگی
  7. اعظم کرامی: مسئول دانشجویان شاهد و ایثارگر و مسئول اساتید مشاور
  8. اعظم سلیمانی: کارشناس امور هیأت علمی
  9. مرضیه شاهپری : کارشناس آموزش