اعضای شورای پژوهش:

  1. آقای دکتر مجتبی دیده دار(ریاست دانشکده)
  2. آقای دکتر سعید امینی (معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی)
  3. آقای حمید مومنی (مدیر آموزش و تحقیقات)
  4. آقای دکتر جعفر کرمی (مسئول تحقیقات و فناوری دانشکده)
  5. آقای علیرضا مرادآبادی (دبیرپژوهش)
  6. آقای دکتر رضا عزیزی ( مدیر گروه علوم پایه)
  7. خانم اشرف صالحی (مدیرگروه پرستاری)
  8. آقای امین صدیق (مدیرگروه اتاق عمل)
  9. خانم دکتر مریم چگنی (متخصص آمار و اپیدمیولوژی)
  10. آقای بهنام عابدی (مدیر دانشجویی و فرهنگی)

شرح وظایف:

وظایف شورای پژوهشی و فناوری دانشکده علوم پزشکی خمین :

-تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری اعضای شورای پژوهشی

-شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده

-بررسی طرحهای تحقیقاتی یا پایان نامه های ارسالی به شورا جهت بررسی و تصویب

- تعیین داور برای طرح های تحقیقاتی و ارائه فیدبک داوری و نهایتاً اصلاح طرحهای تحقیقاتی

-تعیین ناظر و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی و بررسی پیشرفت طرحهای پژوهشی طبق پروپوزال مصوب و درصورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها

- نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق، روش مقاله نویسی و …

- فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی

- جمع آوری امتیازات پژوهشی اعضاء هیات علمی و اعلام آن به دانشگاه در مواقع لزوم

-نظارت بر فعالیت واحد کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده

-اتخاذ سیاست های تشویقی و انتخاب محققین و گروههای برتر مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و یا انتخاب مرکز تحقیقاتی برتر به منظور اعطای امتیازات ویژه براساس ضوابط موجود

-پیگیری مراحل مصوب نمودن مرکز تحقیقات

- نظارت بر فعالیت های مرکز تحقیقات