مدیریت مرکز مطالعات

طرح تحول در آموزش پزشکی

 بسته های طرح تحول 1

مسئولین بسته های طرح تحول در آموزش پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان مسئولیت
1 آقای کاظم غفاری مسئول بسته ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها در بسترآمایش سرزمینی
2 آقای دکتر مرتضی بخشش مسئول بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت طرح تحول و نوع آوری
3 خانم اشرف صالحی مسئول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
4 آقای دکتر محمدعلی عروجی مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
5 آقای دکتر عبدالرحیم آبسالان مسئول بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
6 آقای دکتر داود آزادی مسئول بسته توسعه راهبردی،هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزشی
7 خانم رضوان غفارزادگان مسئول بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی
8 خانم اعظم ملک حسینی مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
9 خانم اعظم گرامی مسئول بسته اعتبار بخشی برنامه ای ،موسسه ای و بیمارستان های آموزشی 
10 آقای بهنام عابدی مسئول بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم
11 آقای مهران اکبری مسئول بسته توسعه آموزش مجازی