طرح درس

نمونه طرح درس:

 راهنمای تدوین طرح درس

 فرم ارزیابی طرح درس

 فرم طرح درس دانشکده علوم پزشکی خمین

 

 

ردیف

رشته تحصیلی

طرح درس ها

1

 

                              پرستاری

طرح درس پرستاری بهداشت روان ( PDF )

طرح درس پرستاری مراقبت ویژه دیالیز ( PDF )

طرح درس ایین زندگی PDF )

طرح درس  ایمونولوژی پرستاری ( PDF  )

طرح درس اصول و فنون مهارت های بالینی (  PDF )

طرح درس اخلاق حرفه ای PDF  )

طرح درس پرستاری بزرگسالان-سالمندان 3 (اعصاب) PDF  )

طرح درس انقلاب اسلامی  PDF )

طرح درس بهداشت محیط PDF )

طرح درس پرستاری در اختلالات سلامت PDF )

طرح درس پرستاری بیماری ها در منزل (  PDF )

طرح درس فرایند اطلاعات عملیات فنی PDF  )

طرح درس پرستاری بزرگسالان-سالمندان 2PDF )

طرح درس کودک سالم PDF )

 طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد( PDF )

2

                                هوشبری

طرح درس فوریت های پزشکی هوشبری ( PDF  )

طرح درس ایمونولوژی هوشبری ( PDF  )

طرح درس آناتومی عمومی 2  ( PDF )

طرح درس مراقبت های پس از بیهوشی ( PDF )

3

                               اتاق عمل

طرح درس احیای قلبی ریوی و مراقبت ویژه PDF  )

طرح درس آسیب شناسی وبافت شناسی PDF  )

طرح درس آناتومی عمومی 1  PDF  )

طرح درس اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار  PDF  )

طرح درس خونشناسی  و انتقال خون  PDF  )

طرح درس فیزیولوژی 1  PDF  )

طرح درس مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل  PDF  )

4

                           فوریت پزشکی

طرح درس احیای قلبی ریوی پیشرفته ( PDF   )

طرح درس اخلاق حرفه ای ( PDF   )

طرح درس آناتومی عمومی برای رشته فوریتهای پزشکی ( PDF   )

طرح درس بهداشت روان ( PDF  )

طرح درس تروما ( PDF )

طرح درس اصول و فنون مراقبت ها ( PDF )

طرح درس فوریت های داخلی 2 ( PDF )

طرح درس فوریت در حوادث و بلایا ( PDF  ) 

طرح درس فوریت در شرایط خاص ( PDF ) 

طرح درس فوریتهای داخلی ( PDF ) 

طرح درس گروه خاص ( PDF  ) 

5

                        علوم آزمایشگاهی

ایمونوهماتولوژی ( PDF )

طرح درس آز - ایمونوهماتولوژی ( PDF  

طرح درس آز خونشناسی1 ( PDF  

طرح درس آز خونشناسی2 ( PDF  

طرح درس بافت شناسی ( PDF  

طرح درس خونشناسی1 ( PDF  

طرح درس فیزیولوژی ( PDF  

طرح درس روش های کنترل کیفی ( PDF  

طرح درس بیوشیمی عمومی  (PDF)

طرح درس بیوشیمی پزشکی  ( PDF )

طرح درس سم شناسی ( PDF )

طرح درس انگل شناسی 1   ( PDF )

طرح درس انگل شناسی 2  ( PDF )

6

                             بهداشت عمومی