طرح درس ها

طرح درس اتاق عمل 1401
اساتید طرح درس ها
استاد مهران اکبری اخلاق حرفه ای در اتاق عمل
دکتر جعفر کرمی   ایمونولوژی
دکتر رضا عزیزی بیوشیمی

 

 

طرح درس اتاق عمل 1400

اساتید

طرح درس ها

برنامه هفتگی

دکتر مریم عظیم زاده

  آسیب شناسی و بافت شناسی

  آناتومی 2

برنامه

دکتر مرتضی بخشش

  فیزیولوژی برنامه

آقای علیرضا مرادآبادی

خون شناسی و انتقال خون  

دکتر سعید امینی

فن آوری اطلاعات در اتاق عمل برنامه

دکتر مریم چگنی

آمار حیاتی برنامه
استاد حمید مومنی آشنایی با بیماری های داخلی اتاق عمل  
استاد مهدیه عزیزی مدیریت در اتاق عمل  
استاد مهران اکبری

مراقبت ویژه اتاق عمل

 
استاد آزاده نصیری احیای قلبی ریوی و مراقبت های ویژه  
استاد امین صدیق

تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی فک و صورت

تکنولوژِی جراحی در اورژانس

گوارش و غدد