طرح درس هوشبری 1401
اساتید طرح درس
استاد مهران اکبری فوریت های پزشکی 2
استاد آزاده نصیری بیماری های داخلی جراحی 1
دکتر رضا عزیزی  بیوشیمی

 

طرح درس هوشبری 1400

اساتید

طرح درس ها

برنامه هفتگی

دکتر مریم عظیم زاده

  آناتومی 1

برنامه

دکتر مرتضی بخشش

  فیزیولوژی

برنامه

دکتر رضا عزیزی

 بیوشیمی بالینی

 

دکتر سعید امینی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی برنامه
استاد محمد رستم خانی مدیریت درد  
استاد حمید مومنی

واژه شناسی پزشکی

اصول مراقبت های ویژه

نشانه و معاینات بالینی

 
استاد مهدیه عزیزی مدیریت در بیهوشی  
دکتر مهدی صفرآبادی مراقبت پس از بیهوشی  
استاد امین صدیق

تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی فک و صورت

تکنولوژِی جراحی در اورژانس

گوارش و غدد