طرح درس ها

 

طرح درس پرستاری 1401
اساتید طرح درس
استاد حمید مومنی

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3

پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1

بررسی وضعیت سلامت

فرآیند آموزش به بیمار

نشانه شناسی و معاینات بالینی

 

استاد زهرا شهسواری اصول  و مهارت های  پرستاری
استاد مهدیه عزیزی پرستاری بیماری های کودکان
دکتر رضا عزیزی بیوشیمی

 

 

 

طرح درس پرستاری 1400

اساتید

                         طرح درس ها

برنامه هفتگی

دکتر مریم عظیم زاده

 تشریح

برنامه

دکتر مرتضی بخشش

 فیزیولوژی

برنامه

 

دکتر مریم چگنی

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

آمار حیاتی مقدماتی

برنامه
استاد مهران اکبری اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای  
استاد مهدیه عزیزی

اصول مدیریت خدمات پرستاری

 
استاد مهران اکبری پرستاری کودک سالم  
استاد محمد رستم خانی آشنایی با بیماری های داخلی  
استاد محمد رستم خانی مراقبت پرستاری در منزل  
دکتر مهدی صفرآبادی احیای قلبی ریوی پیشرفته  
دکتر مهدی صفرآبادی پرستاری ویژه  
استاد آزاده نصیری بزرگسالان سالمندان 2  
استاد آزاده نصیری پرستاری ویژه دیالیز