استاد گرامی؛

پرسشنامه ذیل به منظور تعیین میزان رضایت شما از حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی، درمانی و مدیران حوزه خود تدوین یافته است. پاسخگویی دقیق و صادقانه می تواند مسئولین امر را در جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری بهتر مساعدت نماید.

 

(واحد اعتباربخشی آموزشی- مرکز توسعه آموزش (EDC))

 

پرسشنامه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی

Text to Identify