دانشجوی گرامی:

جهت ارتقاء کیفیت خدمات دانشکده علوم پزشکی خمین می توانید پیشنهادات و راهکارهای خود را در قالب فرم نظرسنجی ذیل بیان نمایید.                                                                                                    

 

رضایت سنجی از دانشجویان

Text to Identify