لیست اعضاء هیات علمی

لیست اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی خمین

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی رزومه ایمیل
1 دکتر مجتبی دیده دار قارچ شناسی دکتری تخصصی   dr.didehdar@khomeinums.ac.ir
2 دکتر سکینه مقدم شیری غدد متابولیسم بالغین فوق تخصص رزومه  m.shiri94@yahoo.com
3 دکتر سعید امینی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دکتری تخصصی    
4 دکتر مرتضی بخشش فیزیولوژی دکتری تخصصی رزومه دکتر بخشش Morteza.bakhshesh@khomeinums.ac.ir
5 حمید مومنی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه آقای مومنی Hamid.momeni@khomeinums.ac.ir
6  کاظم غفاری هماتولوژی کارشناسی ارشد رزومه آقای غفاری Kazem.ghaffari@khomeinums.ac.ir
7 سید محمد تقی دهقانی معارف اسلامی کارشناسی ارشد رزومه آقای دهقانی Mohamadtaghi.dehghani@khomeinums.ac.ir
8 اشرف صالحی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم صالحی Ashraf.salehi@khomeinums.ac.ir
9 زهرا شهسواری پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم شهسواری zahrashahsavari@khomeinums.ac.ir
10 اعظم کرامی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم کرامی Azam.kerami@khomeinums.ac.ir
11 اعظم ملک حسینی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم ملک حسینی Azam.malekhoseini@khomeinums.ac.ir
12 دکتر مسعود عطایی خوراسگانی گوارش و بالغین  فوق تخصص   Masoud.ataei@khomeinums.ac.ir
13 مهدی صفرآبادی پرستاری دکتری تخصصی رزومه آقای صفرآبادی mehdi.safarabadi@khomeinums.ac.ir
14 مریم عظیم زاده علوم تشریح دکتری تخصصی رزومه خانم عظیم زاده maryam.azimzade@khomeinums.ac.ir
15 دکتر جعفر کرمی ایمنولوژی پزشکی دکتری تخصصی رزومه دکتر کرمی jafar_karami@yahoo.com
16 رضوان غفارزادگان پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم غفارزادگان Rezvan.ghafarzadegan@khomeinums.ac.ir
17 مهدیه عزیزی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه خانم عزیزی Mahdieh.azizi@khomeinums.ac.ir
18 محمد رستم خانی پرستاری کارشناسی ارشد رزومه آقای رستم خانی Mahamad.rostamkhani@khomeinums.ac.ir
19 مهران اکبری پرستاری(کودکان) کارشناسی ارشد رزومه آقای مهران اکبری mehran.akbari@khomeinums.ac.ir
20 آزاده نصیری پرستاری(داخلی) کارشناسی ارشد رزومه خانم نصیری azade.nasiri@khomeinums.ac.ir
21 علیرضا مراد آبادی هماتولوژی کارشناسی ارشد رزومه آقای مراد آبادی alireza.moradabadi@khomeinums.ac.ir
22 رضا عزیزی بیوشیمی بالینی دکتری تخصصی رزومه آقای عزیزی azizirr@yahoo.com
23 امین صدیق اتاق عمل کارشناسی ارشد رزومه آقای صدیق

 

amin.sedigh@khomeinums.ac.ir

24 دکتر مریم چگنی اپیدمیولوژی دکتری تخصصی رزومه  
25 دکتر الهام قیسوندی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دکتری تخصصی رزومه  
26 دکتر عارف شریعتی باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی رزومه  
27 دکتر نادر شریفی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دکتری تخصصی رزومه nadersharifi81@yahoo.com
28 علیرضا گنجی پور تکنولوژی اتاق عمل کارشناسی ارشد    
29 محمد دهقانی مدیریت اطلاعات سلامت دکتری تخصصی    
30 سجاد رشیدی انگل شناسی و قارچ شناسی دکنری تخصصی رزومه  
31 عباس فراهانی باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی رزومه