مدارک لازم جهت اخذ گواهی موقت

1- تصویر کارت ملی (پشت و رو) .

2- تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت (برای آقایان- پشت و رو)

3- تصویر کلیه صفحات شناسنامه (در صورتی که بعد از فراغت از تحصیل در مشخصات شناسنامه تغییراتی ایجاد شده باشد، لازم است  کلیه صفحات شناسنامه به تایید دفترخانه محضری برسد).

4-تصویرگواهی پایان و یا معافیت از طرح نیروی انسانی (مشمول  رشته های طرح دار).

5- تصویر گواهی تسویه حساب ویا تقسیط بدهی صندوق رفاه دانشجویان .

توجه: به منظور دریافت گواهی فوق بایستی با شماره تلفن 46221534-086- داخلی 112 خانم شاهپری تماس حاصل نموده و در صورت ارسال گواهی فوق توسط ایشان، گواهی موقت  صادر خواهد شد.

6- واریز مبلغ 1000 (هزار) تومان به حساب شماره  ..........

7- دو قطعه عکس جدید (در صورت عدم وجود در پرونده)

 

تمام مدارک فوق به آدرس amuzesh@khomeinums.ac.ir ایمیل شود.