مدیر مرکز

شناسه مرکز : 11171

 

دکتر نادر شریفی

استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Nader Sharifi

Assistant Professor of Health Education and Promotion

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221564 داخلی 122

ایمیل: nadersharifi81@yahoo.com