مدیر گروه

مدیر گروه:

دکتر رضا عزیزی

 

 

دکترای تخصصی (phd) بیوشیمی بالینی

گروه علوم پایه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی خمین

 

آدرس محل کار : خمین – بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب- دانشکده علوم پزشکی خمین

شماره تلفن محل کار : ۴۶۲۲۱۵۳4- ۰۸۶