مدیر گروه

مدیر گروه :

جناب آقای امین صدیق

مربی اتاق عمل 

گروه علوم بالینی، دانشکده علوم پزشکی خمین

 

آدرس، محل کار : خمین – بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب- دانشکده علوم پزشکی خمین

شماره تلفن، محل کار :46221534- 086