مدیر گروه

مدیر گروه :

سرکار خانم اشرف صالحی

مربی پرستار داخلی-جراحی

گروه علوم بالینی، دانشکده علوم پزشکی

بیمارستان امام خمینی (ره)

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

سال اخذ مدرک: 1380 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

آدرس، محل کار : خمین – بلوار قدس- مجتمع آموزشی حضرت زینب- دانشکده علوم پزشکی خمین

شماره تلفن، محل کار :46221534- 086 

فاکس محل کار: 46260007-086

آدرس پست الکترونیک کار: ashraf.salehi@khomeinums.ac.ir

آدرس پست الکترونیک شخصی: najm54@yahoo.com