مدیریت آموزش

دفترآموزش مداوم

معرفی مرکز:

نظر به ضرورت آگاهی تمامی افراد جامعه پزشکی از علوم روز و ازآنجا که آموزش علم و فراگیری دانش در میان هر قشر و گروه سنی شیوه ای متفاوت را طلب می کند، لذا این واحد آموزشی نسبت به برنامه ریزی و برگزاری برنامه های متنوع آموزشی در قالب برنامه های مدون، سمینار، کارگاه، کنفرانس و خود آموزی اقدام نموده و با توجه به ارزشیابی های موجود موفقیت هایی را نیز کسب نموده و تلاش براین است که ضمن ارتقای هر چه بیشتر کمی برنامه ها توجه به کیفیت را نیز در نظر داشته باشد تا رضایتمندی بیشتر دانش آموختگان گروه پزشکی جلب گردد.

رسالت و اهداف واحد اموزش مداوم

 اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی در راستای ارتقاء سلامت، از طریق آموزش مداوم به تمامی دانش آموختگان جامعه پزشکی، تدوین سیاست های آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور با هدف حمایت از مشمولین و تدوین استانداردهای آموزش مداوم جامعه پزشکی و اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جهت ارتقاء کیفیت آموزش مداوم انجام وظیفه می کند.

اهداف:

افزایش کارایی و اثربخشی در ارائه خدمات کارکنان دانشکده

ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی دانشکده

ارتقاء مهارتهای حرفه‌ای کارکنان

ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان

توانمندسازی کارکنان از طریق متناسب ساختن دانش ومهارتهای آنها با وظایف جدید

فراهم نمودن بستر لازم برای ارتقاء کارکنان

فرایند درخواست صدور برنامه

تماس با مرکز آموزش مداوم :

خانم سلیمانی : ۰۸۶۴۶۲33375 داخلی 207