مسئول اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور دانشکده علوم پزشکی خمین:

 

خانم اعظم کرامی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

شرح وظایف مسئول اساتید مشاور:

1- تقسیم دانشجویان بین اساتید مشاور قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی بر طبق تخصص اساتید و آئین نامه.

 2- نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی جهت اساتید مشاور.

-3  ارزیابی عملکرد اساتید مشاور در هر نیمسال تحصیلی براساس فرم گزارش عملکرد.

 -4 محاسبه واحدهای اساتید مشاور برطبق آئین نامه حق التدریسی و براساس فعالیت اساتید مشاور.

-5 پیگیری جهت انجام تاییدیه انتخاب واحد دانشجویان بعد از انتخاب واحد توسط اساتید مشاور.

-6 پیگیری جهت ارجاع دانشجویان معرفی شده از طرف اساتید مشاور به مرکز مشاوره دانشکده.