مسئول بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی

 

نام و نام خانوادگی: جعفر کرمی

 

رشته: ایمنی شناسی پزشکی

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

 

شماره تماس محل کار: 08646221531- داخلی 124