مسئول بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

نام: عارف

نام خانوادگیشریعتی

رشته و آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

شماره تماس محل کار: 0864612531 داخلی 105

 

اعضای کمیته مربوطه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی

عارف شریعتی

استادیار

علیرضا مراد آبادی

مربی