مسئول واحد توانمند سازی اساتید

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : الهام قیسوندی 

رشته و مدرک تحصیلی : دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت      

شماره تماس محل کار: 08646233375 داخلی 203

 

 

اعضای کمیته توانمندسازی اساتید

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

الهام قیسوندی

استادیار

مریم عظیم زاده

استادیار