مسئول امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای دکتر مجتبی دیده دار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی قارچ شناسی

کارشناس امور هیأت علمی : سرکار خانم اعظم سلیمانی

نشانی محل کار: خمین – بلوار قدس – مجتمع آموزشی حضرت زینب (س)

شماره تلفن محل کار: 08646221535 داخلی 115

شماره نمابر: 08646226007