مسئول بسته توسعه آموزش مجازی

مسؤل بسته: حمید مومنی 

رشته : پرستاری

مرتبه علمی  : مربی

 شماره تماس: 08646221531 داخلی 108

 

اعضای کمیته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

حمید مومنی

عضو هیات علمی

کارشناس ارشد پرستاری

2

مرتضی بخشش

عضو هیات علمی

دکتری تخصصی فیزیولوژی

3

محمدتقی دهقانی

عضو هیات علمی

کارشناس ارشد فقه و حقوق

4

محمد رستم خانی

عضو هیات علمی

کارشناس ارشد پرستاری

5

مصطفی عزیزی

رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

6

مرضیه زارعی

کارشناس انفورماتیک

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات