مسئول کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

رئیس مرکز : مهدیه عزیزی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان

شماره تماس: 08646221533  داخلی: 113

 

اسامی دانشجویان عضو کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی خمین:

  1. مهدی شکیبا- دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ورودی بهمن 98- دبیر کمیته
  2. نگین فیاض- دانشجوی کارشناسی اتاق عمل مرودی بهمن 98
  3. احسان دریشوند- دانشجویی کارشناسی هوشبری ورودی مهر 99
  4. علیرضا رفیعی- دانشجوی کارشناسی هوشبری ورودی مهر 99
  5. ابوالفضل راهزانی- دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی مهر 99
  6. مژگان محمدی- دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی مهر 99
  7. فاطمه حسینی- دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی مهر 99
  8. سعید خاکبراله‌آبادی- دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 99
  9. فائزه منعمی- دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ورودی بهمن 97