مسئول واحد

                                     نام و نام خانوادگی مسئول واحد : اشرف صالحی                                    

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری- آموزش داخلی و جراحی

شماره تماس محل کار: 08646233375 داخلی 219

 

اهداف و شرح وظایف :

 1. نظارت بر اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی دانشکده بر اساس روش های نوین آموزشی
 2. نظارت بر تدوین برنامه های درسی در سطح گروه های آموزشی دانشکده
 3. ترغیب و هدایت گروه های آموزشی در تدوین Log Book
 4. نیازسنجی آموزشی دانشجویان و انجام مداخلات آموزشی بر اساس اولویت های تعیین شده
 5. مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس هر یک از مقاطع تحصیلی دانشکده
 6. همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی تدوین طرح درس و نگارش اهداف آموزشی
 7. جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها و طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده
 8. بررسی طرح درس ها و اهداف آموزشی مگارش شده و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود
 9. همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه های استراتژیک آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکd
 10. مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود در دانشکده
 11. بررسی پیشنهادات ضرورت سنجی راه اندازی/ بازنگری رشته های جدید
 12. بررسی کوریکولوم های پیشنهادی
 13. ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آنها
 14. مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه ها
 15. استفاده از توانایی دانشکده و همکاری گروه های آموزشی و صاحبان رشته های آموزشی در خصوص بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز
 16. همکاری در برگزاری دوره های توانمند سازی اعضای هیات علمی
 17. همکاری در اصلاحات و بازنگری برنامه های درسی گروه های آموزشی مختلف

 

 

اعضای کمیته مربوطه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

1

جناب آقای مومنی

مدیر آموزش و تحقیقات

کارشناسی ارشد پرستاری

2

سرکارخانم دکتر مریم چگنی

مسئول EDC

دکتری اپیدمیولوژی

3

سرکارخانم اشرف صالحی

مدیر گروه پرستاری و فوریتهای پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری

4

جناب آقای امین صدیق

مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل

کارشناسی ارشد اتاق عمل

5

جناب آقای دکتر رضا عزیزی

مدیر گروه علوم پایه

دکتری بیوشیمی

6

سرکار خانم آزاده نصیری

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری

7

سرکار خانم دکتر الهام قیسوندی

عضو هیئت علمی

دکتری آموزش بهداشت

8

سرکارخانم اعظم کرامی

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد پرستاری

9

جناب آقای رضا بیرانوند

کارشناسEDC

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی