مسؤولین بسته ها

 

ردیف

بسته ها

نام مسؤل بسته

1

بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی

دکتر عبدالرحیم آبسالان

2

بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

دکتر عبدالرحیم آبسالان

3

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

دکتر محمدعلی عروجی

4

بسته توسعه راهبردی ، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

 

دکتر داوود آزادی

5

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

آقای کاظم غفاری

6

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

دکتر عبدالرحیم آبسالان

7

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

آقای حمید مؤمنی

8

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

آقای کاظم غفاری

9

بسته اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستان های آموزشی

آقای کاظم غفاری

10

بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت های آموزش علوم پزشکی

دکتر مرتضی بخشش