اهداف

اهداف:

  • آشنا نمودن اعضای هیأت‌علمی با قوانین و مقررات دانشگاهی
  • ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیأت‌علمی در حوزه یاددهی- یادگیری
  • ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیأت‌علمی در حوزه ارزشیابی فعالیتهای آموزشی
  • ارتقای دانش، نگرش و مهارت‌های اعضای هیأت‌علمی در حوزه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک
  • ایجاد زمینه رشد مداوم حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی