معرفی مدیریت فرهنگی

آقای بهنام عابدی

سوابق اجرایی :

1- مسئول اداره امور آزمایشگاههای شهرستان تفرش

2- مسئول آزمایشگاه 22 بهمن شهرستان تفرش

3- سرپرست معاونت آموزشی بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین

4- مدیر گروه علوم پایه دانشکده علوم پزشکی خمین

5- سرپرست اداره امور آزمایشگاههای شهرستان خمین

6- دبیر هم اندیشی اساتید دانشکده علوم پزشکی خمین

 

رزومه مدیر امور دانشجویی

آدرس : 
خمین بلوار قدس،معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
تلفن تماس: 08646221534  داخلی  102