مدیریت آموزش

معرفی مدیر آموزش

حمید مومنی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی -جراحی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1380

hamid52us@yahoo.com