معرفی مسئول کارگروه

 

نام: محمد

نام خانوادگی: رستم خانی

رشته تحصیلی: پرستاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس محل کار: 08646233375 داخلی 210