معرفی مسئول بسته

 

نام: محمد

نام خانوادگی: رستم خانی

رشته تحصیلی: پرستاری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس محل کار: 46221534