معرفی مسئول بسته توسعه پاسخگو و عدالت محور

نام: عارف

نام خانوادگی: شریعتی

رشته و آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

شماره تماس محل کار: 0864612531 داخلی 105

 

 اعضای کمیته مربوطه:

اعضای کمیته مرتبه علمی
عارف شریعتی استادیار
علیرضا مراد آبادی مربی