معرفی مدیر مرکز

 

دکتر مریم چگنی

استادیار اپیدمیولوژی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

در سال های اخیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از یک نهاد توسعه بخش آموزشیِ صرف به یک پیشران تحولات و نوآوری آموزشی در دانشگاه ها مبدل شده است. فلسفه زیربنایی این تحول،  تبدیل آموزش به هسته اصلی تغییرات در حوزه پزشکی است. راهبرد مرکز مطالعات و توسعه آموزشی دانشکده علوم پزشکی خمین مبتنی بر اسناد بالادستی،بومی سازی آموزش در منطقه آمایشی شش مبتنی بر جغرافیای منطقه و اینفوگرافی بیماری ها می باشد. این بومی سازی نیازمند بکارگیری رویکردهای جدید در این حوزه است، که این مرکز امیدوار است با رویکردهای جدید سیستمیک بتواند در این حوزه اثرگذاری مانا و زیربنایی داشته باشد.

 

آدرس ایمیل: edc@khomeinums.ac.ir

 

شماره تماس:  46233375 داخلی 203