معرفی واحد بسته توسعه آموزش مجازی

اهداف بسته :

1-شناسایی ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی در دانشکده

2-شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی
3-برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی

4-ایجاد امکان سنجش و ارزشیابی فراگیران در فضای مجازی

5-برآورده نمودن نیازهای مورد نیاز ذینفعان و کاربران در سامانه جامع
6-امکان دسترسی به منابع آموزشی در هر زمان و مکان ممکن

7-ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات  فناوری

8-تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی حمایتی استقرار آموزش مجازی

9-تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و ارائه آنها از طریق MOOCs با مشارکت کامل اساتید
10-تعیین اولویت، طراحی و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی برای ادغام آموزش مجازی در برنامه های عملی و بالینی

11-تدوین و تصویب اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعملهای مجموعه فوق
12-راه اندازی کارپوشه و کارنمای الکترونیک و ارزشیابی دانشجویان