معرفی کارشناس

زیبا میرناصری

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

سمت: کارشناس طرح های تحقیقاتی

ایمیل:mirnaseriziba@gmail.com

تلفن : 46233375        داخلی :  223

 

مژگان گرشاسبی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

سمت: کارشناس تحقیقات دانشجویی

ایمیل:garshasbi1367@gmail.com

تلفن : 46233375             داخلی :  223