مدیریت آموزش

مقاطع و رشته های تحصیلی

ردیف

رشته

مقطع تحصیلی

مدیر گروه

شماره تلفن

1

پرستاری

کارشناسی پیوسته

امین صدیق

۰۸۶۴۶۲33375 داخلی 219

2

تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

امین صدیق

۰۸۶۴۶۲33375 داخلی 220

3

هوشبری

کارشناسی پیوسته

امین صدیق

۰۸۶۴۶۲33375 داخلی 220

4

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته

دکتر رضا عزیزی

۰۸۶۴۶۲33375 داخلی 220

5

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

دکتر رضا عزیزی

۰۸۶۴۶۲33375 داخلی 220

6

فوریتهای پیش بیمارستانی

کاردانی

امین صدیق

۰۸۶۴۶۲33375 داخلی 219