هیات مدیره مرکز

شناسه مرکز : 11171

 

 

دکتر مجتبی دیده دار

دانشیار قارچ شناسی پزشکی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Mojtaba Didehdar

Associate Professor of Medical Mycology

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس:  08646224142

ایمیل: dr.didehdar@khomeinums.ac.ir

 

 

دکتر سعید امینی

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Saeed Amini

Assistant Professor of Healthcare Services Management

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221534 داخلی 102

ایمیل:     saeid.amini@khomeinums.ac.ir

 

 

جناب آقای حمید مومنی

مربی پرستری داخلی- جراحی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Hamid Momeni

Instructor of Medical Sciences Nursing

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221534 داخلی 108

ایمیل: hamid52us@yahoo.com

 

 

دکتر نادر شریفی

استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Nader Sharifi

Assistant Professor of Health Education and Promotion

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221564

ایمیل: nadersharifi81@yahoo.com

 

 

دکتر رضا عزیزی

استادیار بیوشیمی بالینی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Reza Azizi

Assistant Professor of Clinical Biochemistry

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221534 داخلی 124

ایمیل: reza.azizi@khomeinums.ac.ir

 

 

سرکار خانم اشرف صالحی

مربی پرستاری داخلی – جراحی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Ashraf Salehi

Instructor of Medical Surgical Nursing

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221534 داخلی 103

ایمیل:  najm54@yahoo.com

 

 

دکتر جعفر کرمی

استادیار ایمنی شناسی پزشکی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Jafar Karami

Assistant Professor of Medical Immunology

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221534 داخلی 124

ایمیل:  jafar_karami@yahoo.com

 

 

دکتر عارف شریعتی

استادیار باکتری شناسی پزشکی

دانشکده علوم پزشکی خمین

 

Aref Shariati

Assistant Professor of Medical Bacteriology

Khomein Faculty of Medical Sciences

 

شماره تماس: 08646221534 داخلی 105

ایمیل: arefshariati0111@gmail.com