واحدهای برنامه ریزی درسی

 

  معرفی واحد

برنامه ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود.

برنامه ریزی درسی (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات. واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با توجه به نقش نظارتی و مشاوره ای آن، در خصوص نظارت بر روند راه اندازی  رشته های جدید، بازنگری برنامه های درسی و طراحی برنامه های درسی رشته های جدید در دانشگاه، فعال بوده و این مهم را با توجه به شیوه نامه مصوب مرتبط و از طریق بررسی کارشناسی برنامه های درسی و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پایش فرایند مـذکـور، جـامـه عمـل مـی پوشاند. 

 

 

 

 شرح وظایف و اعضاء کمیته برنامه ریزی آموزشی