اعضا کمیته پژوهش در آموزش

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

جناب آقای حمید مومنی

مدیریت آموزش و تحقیقات

کارشناسی ارشد پرستاری

سرکار خانم دکتر مریم چگنی

مسئول EDC

دکتری اپیدمیولوژی

جناب آقای رضا بیرانوند

کارشناس EDC

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

سرکار خانم آزاده  نصیری

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

کارشناسی ارشد پرستاری

جناب آقای امین صدیق

کارشناس پژوهش در آموزش

کارشناسی ارشد اتاق عمل

سرکار خانم الهام قیسوندی

عضو هیئت علمی

دکتری آموزش بهداشت

جناب آقای دکتر داود آزادی

عضو هیئت علمی

دکتری میکروب شناسی

جناب آقای مهران  اکبری

عضو هیئت علمی

کارشناسی ارشد اطفال