کارشناسان مرکز

 

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: آقای رضا بیرانوند

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

شماره تماس: 46233375-086 داخلی 229