معرفی مسئول اداره مشاوره و سلامت روان

    مسئول اداره مشاوره و سلامت روان

سمیرا شکری

ایمیل آکادمیک

Samira.shokry@khomeinums.ac.ir

شرح وظایف رئیس اداره مشاوره

۱- تشکیل وپیگیری تصمیمات کمیته روان شناختی وسایر کمیته ها

۲- عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

۳- تشکیل شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان

۴- اعمال سیاستها وبرنامه های پیشگیری ومشاوره ،مصوب دفتر مرکزی مشاوره

۵- جلب همکاری متخصصین مورد نیاز (روانشناس/مشاور/روانپزشک/مددکار)به صورت پاره وقت

۶- نظارت بر پذیرش مراجعین وارائه خدمات مناسب به آنها توسط متخصصین شاغل در اداره

۷- تهیه گزارش ماهانه برای ارائه به دفتر مرکزی مشاوره

۸- شرکت در دوره های باز آموزی 

9- ارائه مشاوره در زمینه مسائل و مشکلات روان شناختی، رفتاری، آموزشی و....به صورت فردی