معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 اساس نامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

مقدمه:

دانشــجویان یکی از ذینفعان اصــلی نظام آموزشــی هســتند و وجود ســازوکاردائمی برای بهره گیری از مشـارکت آنان درمسیر بهبود نظامـی آموزش ضروری است. سازماندهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از ظرفیت های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه های آموزشی نیاز به یه تشکل ساختارمند دانشجویی را در مراکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی آشکار می سازد. برای دست یابی به این مهم از سال 1389 کمیته های مشورتی با مسئولیت ارتقای کیفیت آموزش در انشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی و دانشکده علوم پزشکی تشکیل شده است.

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه:

کمیته دانشجویی واحدی است که زیر نظر مرکز توسعه آموزش دانشگاه و در راستای سیاست های آن فعالیت می‌کند. این کمیته متشکل از دانشجویان علاقمند بدون محدودیت رشته و دانشکده است.

هدف:

ارتقای کیفیت آموزش از طریق از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود.

شرح وظایف:

فعالیت کمیته دانشجویی در چارچوب مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه است. این کمیته در راستای رسالت کلی مراکز مطالعات دانشگاه و در چارچوب سیاست های کلی مراکز مطالعات و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات دانشگاه در موارد زیر فعالیت می‌نماید:

 1.  آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
 2. بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه علوم پزشکی از طریق برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان، ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی، جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
 3. برقراری ارتباط و اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق: جلسات درون و برون دانشگاهی، همایش ها ، جشنواره ها، رسانه ها مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ...
 4. مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

الف. آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ب. همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول.

ج. مشارکت در انجام ماموریت های ویژه پذیرفته شده از طرف دانشگاه ها.

د. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روز رسانی آنها.

ه. مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله.

 1. ارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
 2. به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه، مستندسازی و تهیه آرشیو  فعالیت های کمیته دانشجویی
 3. همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
 4. همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی فعالیت های آموزشی از طریق:

الف. مشارکت در طراحی، اجرا و یازخوزد ارزشیابی های برنامه، دوره، اعضای هیئت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی

ب. مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان

9. همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

10 بسترسازی برای دانشجویان در جهت مستندسازی فرآیندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

11. جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآوارانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین اللملی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

12. تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه.

شرایط عضویت در کمیته دانشجویی مرکز مطالعات:

این کمیته متشکل از دانشجویان فعال و علاقمند به فعالیت عرصه توسعه آموزش است که حایز شرایط زیر باشند:

 1. علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقا آموزش و ...)
 2. احراز معدل حداقل 14 در آخرین در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت
 3. عدم وجود سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده

رئیس کمیته دانشجویی مرکز مطالعات: 

مدیر مرکز مطالعات دانشگاه یا یکی از اعضای هیئت علمی (با حکم مدیر مرکز) رئیس کمیته دانشجویی است. وی بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و در موارد لزوم برای فعالیت های کمیته جلب حمایت می نماید.

جلسات کمیته دانشجویی:

جلسات عمومی سالانه جهت ارائه فعالیت های کمیته دانشجویی حداقل سالی یک بار با دعوت عمومی از دانشجویان دانشگاه و با حضور مسئولین آموزشی دانشگاه برگزار می‌شود.

جلسات کمیته دانشجویی باید حداقل هر ماه یک بار برگزار شود. همچنین کمیته دانشجویی بر اساس الویت ها و فعالیت های تعریف شده خود نسبت به تشکیل جلسات اقدام می نماید. 

کمیته دانشجویی در راستای دستیابی به اهداف خود با کسب موافقت مدیر مرکز مطالعات دانشگاه امکان برگزاری جلسات با مسئولین آموزشی در سطح مختلف دانشکده یا دانشگاه را خواهد داشت.