ناظر به:

 • سیاست 1: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت 
 • سیاست 3: توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین
 • سیاست 8: بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت 
 • سیاست 11 : خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت


خروجی مورد انتظار:

انتظار می رود در صورت تحقق بسته ، دستاوردهای زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گردد :

 • طراحی کوریکولوم های نوین متناسب با نیازهای کشور 
 • بازنگری کوریکولوم های موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با شرایط امروز کشور 
 • بازنگری در تربیت پزشکان به منظور ارتقاء توانمندی ایشان در ارائه خدمات جامعه نگر با تاکید بر برنامه پزشک خانواده
 • طراحی الگوهای نوین تربیت سرمایه انسانی مهارت محور برای رفع نیاز مراکز ارائه خدمات سلامت

 

 

اهداف و وظایف واحد یا بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سلامت:

 1. بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرایی برنامه های آموزش )Educational Program(
 2. توسعه و راه اندازی برنامههای میان رشتهای از طریق شناسایی ظرفیتهای فرابخشی حوزه سلامت
 3. طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حد واسط در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزش عالی سلامت
 4. شرکت درجلسات کارگروه منطقهای توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریتگرایی کلان منطقه 6 آمایشی کشور